Byt Poltár

súbor vecí vedený Okresným úradom Poltár, okres Poltár, obec Poltár, katastrálne územie Poltár, evidovaný na liste vlastníctva č. 2154 ako:- byt č. 52...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.