Rodinný dom Sečovce

súbor vecí vedený Okresným úradom Trebišov, okres Trebišov, obec Sečovce, katastrálne územie Sečovce, evidovaný na liste vlastníctva č. 1832 ako:- sta...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.