Rodinný dom Čierny Brod

súbor vecí vedený Okresným úradom Galanta, okres Galanta, obec Čierny Brod, katastrálne územie Čierny Brod, evidovaný na liste vlastníctva č. 20 ako:-...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.