Byt Trenčín

súbor vecí vedený Okresným úradom Trenčín, okres Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Trenčín, evidovaný na liste vlastníctva č. 5339 ako:- byt č...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.