Rodinný dom Babiná

Súbor vecí vedený Okresným úradom Zvolen, okres Zvolen, obec Babiná, katastrálne územie Babiná, evidovaný na liste vlastníctva č. 1041 ako:- stavba - ...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.