Byt Gelnica

súbor vecí vedený Okresným úradom Gelnica, okres Gelnica, obec Gelnica, katastrálne územie Gelnica, evidovaný na liste vlastníctva č. 1934 ako:- byt ...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.