Rodinný dom Trenčín

súbor vecí vedený Okresným úradom Trenčín, okres Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Záblatie, evidovaný na liste vlastníctva č. 1311 ako:- stav...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.