Rodinný dom Lozorno

súbor vecí vedený Okresným úradom Malacky, okres Malacky, obec Lozorno, katastrálne územie Lozorno, na liste vlastníctva č. 904 ako:Parcely registra „...
viac