Podnikateľský objekt Bratislava-Dúbravka

súbor vecí vedených Okresným úradom Bratislava, okres Bratislava IV, obec BA-m.č. DÚBRAVKA, katastrálne územie Dúbravka, na liste vlastníctva č. 1806 ...
viac