Byt Prievidza

súbor vecí vedený Okresným úradom Prievidza, okres Prievidza, obec Prievidza, katastrálne územie Prievidza, evidovaný na liste vlastníctva č. 7010 ako...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.