Rodinný dom Kečovo

súbor vecí vedený Okresným úradom Rožňava, okres Rožňava, obec KEČOVO, katastrálne územie Kečovo, evidovaný na liste vlastníctva č. 53 ako:- stavba: -...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.