Rodinný dom Chtelnica

súbor vecí vedený Okresným úradom Piešťany, okres Piešťany, obec Chtelnica, katastrálne územie Chtelnica, evidovaný na liste vlastníctva č. 146 ako:- ...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.