Podnikateľský objekt Nové Zámky

súbor vecí vedený Okresným úradom Nové Zámky, okres Nové Zámky, obec Nové Zámky, katastrálne územie Nové Zámky, evidovaný na liste vlastníctva č. 1063...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.