Rodinný dom Prietrž

súbor vecí vedený Okresným úradom Senica, okres Senica, obec PRIETRŽ, katastrálne územie Prietrž evidovaný na liste vlastníctva č. 475 ako:- stavba, r...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.