Rodinný dom Dolné Saliby

súbor vecí vedený Okresným úradom Galanta, okres Galanta, obec DOLNÉ SALIBY, katastrálne územie Dolné Saliby, evidovaný na liste vlastníctva č. 758 ak...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.