Rodinný dom Pusté Pole

súbor vecí vedený Okresným úradom Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, obec Pusté Pole, katastrálne územie Pusté Pole, evidovaný na liste vlastníctva č...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.