Rodinný dom Drahovce

súbor vecí vedený Okresným úradom Piešťany, okres Piešťany, obec Drahovce, katastrálne územie Drahovce, evidovaný na liste vlastníctva č. 14 ako:- sta...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.