Rodinný dom Kežmarok

súbor vecí vedený Okresným úradom Kežmarok, okres Kežmarok, obec Kežmarok, katastrálne územie Kežmarok, evidovaný na liste vlastníctva č. 4665 ako:- s...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.