Rodinný dom Kajal

súbor vecí vedený Okresným úradom Galanta, okres Galanta, obec Kajal, katastrálne územie Kajal, evidovaný na liste vlastníctva č. 232 ako: - stavby: -...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.