Rodinný dom Prešov

súbor vecí vedených Okresným úradom Prešov, okres Prešov, obec Prešov, katastrálne územie Prešov, na liste vlastníctva č. 4151 ako:Parcely registra „C...
viac