Rodinný dom Snina

súbor vecí vedený Okresným úradom Snina, okres Snina, obec Snina, katastrálne územie Snina, evidovaný na liste vlastníctva č. 624 ako: - stavba: - dom...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.