Rodinný dom Drahovce

súbor vecí vedený Okresným úradom Piešťany, okres Piešťany, obec Drahovce, katastrálne územie Drahovce, evidovaný na liste vlastníctva č. 14 ako:- sta...
viac