Rodinný dom Jasov

súbor vecí vedený na LV č. 498, kat. území Jasov, obec Jasov, okres Košice - okolie, zapísané v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného ...
viac