Rodinný dom Babiná

Súbor vecí vedený Okresným úradom Zvolen, okres Zvolen, obec Babiná, katastrálne územie Babiná, evidovaný na liste vlastníctva č. 1041 ako:- stavba - ...
viac