Rodinný dom Sečovce

súbor vecí vedený Okresným úradom Trebišov, okres Trebišov, obec Sečovce, katastrálne územie Sečovce, evidovaný na liste vlastníctva č. 1832 ako:- sta...
viac