Rodinný dom Sereď

súbor vecí vedený Okresným úradom Galanta, okres Galanta, obec Sereď, katastrálne územie Dolný Čepeň, evidovaný na liste vlastníctva č. 309 ako:- stav...
viac