Rodinný dom Banská Bystrica

súbor vecí vedený Okresným úradom Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Sásová, evidovaný na liste vlastníc...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.