Rodinný dom Mútne

súbor vecí č.1Okresný úrad Námestovo, okres Námestovo, obec MÚTNE, katastrálne územie Mútne evidovaný na liste vlastníctva č. 95 ako:Parcely registra ...
viac

Dobrovoľné dražby a inkasné centrum - Platiť sa oplatí s.r.o.