Rodinný dom Streda nad Bodrogom

súbor vecí vedený Okresným úradom Trebišov, okres Trebišov, obec Streda nad Bodrogom, katastrálne územie Streda nad Bodrogom, evidovaný na liste vlast...
viac