Rodinný dom Debraď

súbor vecí vedený Okresným úradom Košice, okres Košice - okolie, obec Debraď, katastrálne územie Debraď, evidovaný na liste vlastníctva č. 138 ako: st...
viac