Byt Lučenec

súbor vecí vedený Okresným úradom Lučenec, okres Lučenec, obec Lučenec, katastrálne územie Lučenec, evidovaný na liste vlastníctva č. 6937 ako:- byt ...
viac