Byt Tisovec

súbor vecí vedený Okresným úradom Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, obec Tisovec, katastrálne územie Tisovec, evidovaný na liste vlastníctva č. ...
viac