Byt Prešov

súbor vecí vedený Okresným úradom Prešov, okres Prešov, obec Prešov, katastrálne územie Prešov, evidovaný na liste vlastníctva č. 8985 ako:- byt č. 4,...
viac