Rodinný dom Turá

súbor vecí Okresný úrad Levice, okres Levice, obec Turá, katastrálne územie Turá, evidovaný na liste vlastníctva č. 50 ako:Parcely registra "C&qu...
viac